Akademie Reformia. Soli Deo Gloria

Akademie Reformia is deel van die ICO-groep skole en werk sedert die stigting saam met die ander skole aan die ontwikkeling van ‘n gereformeerde (reformatoriese) kurrikulum.  Hierdie kurrikulum voldoen aan alle vereistes soos deur die Staat voorgeskryf maar daar word ook baie aandag gegee aan die Christelike inhoude wat gerig is op lewenswaarde by die leerlinge.

As opvoedkundiges wat getrou aan ons roeping wil bly en die heel beste vir die leerlinge wil bewerk, glo ons dat die mees effektiewe onderrig en leer in die moedertaal geskied.  Omdat ons in ‘n hoofsaaklik Afrikaanse gemeenskap funksioneer, is die onderrigmedium Afrikaans.
 

Ons leerareaverklarings:
Toegepas  vanaf 3 jaar tot  Graad 7 op ontwikkelingsvlak van graad.
• Tale
• Wiskunde
• Natuurwetenskappe
• Sosiale Wetenskappe, (Wetenskapsleer)
• Christelike Lewensoriëntering (diensbaarheid tot God en mens, karaktervorming en roeping)
• Ekonomiese en Bestuurswetenskappe – (entrepreneur;  rentmeesterskap)
• Tegnologie (Rekenaarlees)
• Kuns en Kultuur;  ritmiese beweging;  visuele kunste;  musiek;  redenaars
• Bewegingsaktiwiteite (Liggaamsoefening)
• Bybel (Onderrig volgens Bybel – nie godsdienste)
• Geloofsleer (vaardighede om volgens skrif te leef)
• Aanvullend: Rekenaargeletterdheid (RTT) – tik, windows en excel.

 

 

Planetarium
Rugby