Akademie Reformia. Soli Deo Gloria

Akademie Reformia beskik oor sy eie kleuterskool wat kleuters vanaf 2 jaar oud voorberei vir graad 1.

Kleinbegin bedryf ‘n goed-ontwikkelde program wat daarop gerig is om die kind in totaliteit te ontwikkel.  Dit sluit ouditiewe, en perseptuele vaardighede, groot en klein motoriese ontwikkeling en skeppende aktiwiteite in.  Sang, rympies, bekendstelling aan Engels, rekenaarvaardigheid en aanleer van Wiskundige begrippe dien as bykomende verryking.

Naskoolfasiliteite, wat middagete insluit, is vir die kleuters beskikbaar.

Meer inligting oor Kleinbegin.

Wat is skoolgereedheid?

Skoolgereedheid hou verband met die kind se ontwikkeling op vier vlakke:

* sosiale- en emosionele ontwikkeling,
* perseptuele ontwikkeling,
* fisiese of biologiese rypingsvlak en
* intellektuele ontwikkelingsvlak.

'n Kind se sosiale vaardighede en -aanpassingsvermoë bepaal tot 'n groot mate hoe gelukkig die kind by die skool gaan wees.

Ouers kan oplet of die kleutermaatjies kan maak en gemaklik saam met ander kinders kan speel.
Wenke vir skoolgereedheid

Arbeidsterapie

Gehoor

Lees probleme en programme

Oog en Vissie

Spelterapie

Spraakterapie
Wat jy kan doen om jou kleuter te help om taalvaardighede te ontwikkel.
Hier is ‘n paar wenke oor hoe om jou kleuter te help.
* Maak tyd om oor die skool te gesels.
* Bevredig jou kleuter se natuurlike nuuskierigheid deur sy/haar vrae volledig te beantwoord.
* Ontwikkel ‘n liefde vir lees deur die biblioteek gereeld te besoek en help jou kleuter om die boeke te kies wat hy/sy sal geniet.
* Ontwikkel ‘n voorliefde daarvoor om stories te vertel en moedig hom/haar aan om stories te vertel van sy/haar eie ondervindings.
* Lees ‘n storie vir jou kleuter in die bed elke aand voor hy/sy slaap.
* Maak jou kleuter bewus van die alfabet. (Is daardie letter ‘n ‘b’ of ‘n ‘d’?)
* Help jou kleuter om woorde te lees. (Wat is die naam van hierdie etiket?)
* Brei jou kleuter se woordeskat uit met 5 tot 10 woorde elke dag.
* Stel jou kleuter bekend aan die wonder van sinne. (Kan jy dit vir my lees?)
________________________________________

                  
Beelde van die Wiskundesillabus

Wat jou kind moet weet en kan doen teen die einde van graad 1.
Getalle: Jou kind se vermoë om met getalle te werk, sal help om 'n natuurlike skakel tussen hom of haar en die wêreld daarbuite te maak. In graad 1 gaan jou kind leer hoe om woordprobleme deur herkenning, beskrywing, opname, vergelykings en organisasie op te los, en antwoorde tot en met 20 te beantwoord.
Patrone: Patrone is orals: Jou hartklop, asemhaling, musiek, skulpe, sandduine en branders wat breek. Getalle vorm ook deel van patrone, byvoorbeeld 2, 4, 6, 8, 10. Jou kind moet in staat wees om, waar moontlik, patrone te kan herken, beskryf en na te boots. Jou kind gaan ook met vorms werk om sy/haar eie patrone te skep.
Ruimte en Vorm: Jy kind gaan oor driedimensionele voorwerpe leer (sfere, balle, bokse, prismas) en tweedimensionele vorms (sirkels, driehoeke en vierkante). Nog iets wat belangrik is, is die verhouding tussen voorwerpe ("Is die driehoek bo of onder die sirkel?")
Mate: Jou kind gaan informele maateenhede gebruik om vas te stel wat die massa van 'n voorwerp is (bv. 'n skaal) lengte (bv. tou, en omvang van die hand) en volume (bv, bottels en houers). Jou kind gaan woorde soos "meer", "minder", "leeg" of "vol" gebruik om te verduidelik wat hy sien.
Tyd: Jou kind gaan leer hoe om tussen die tye van die dag te kan onderskei (oggend, aand), en om 'n almanak te gebruik om die dae van die week en maande van die jaar te kan bepaal.
________________________________________
MOTORIESE ONTWIKKELING
•  Groot motoriese vaardighede
•  Fyn motoriese vaardighede
•  Motoriese beplanning

Die kind se motoriese ontwikkeling help hom om ‘n gesonde en gebalanseerde leefwyse te handhaaf. ‘n Agterstand in motoriese ontwikkeling kan lei tot moegheid, wat verder mag aanleiding gee tot rusteloosheid, afleibaarheid, swak konsentrasie en koördinasie-probleme. Sy houding op die mat of by sy lessenaar mag ook swak wees.
GROOT MOTORIESE VAARDIGHEDE (samewerking van groot spiere in die liggaam)

Voorbeelde van aktiwiteite:
•  Klim-en-klouteraktiwiteite
•  Springaktiwiteite (balspele en touspring)
•  Balanseeraktiwiteite (huppel, eenbeenstaan, eenbeentjiespring, loop op ‘n lyn)

 

FYN MOTORIESE VAARDIGHEDE (samewerking van die klein spiere in die liggaam)

Voorbeelde van aktiwiteite:
•  Frommel van papier
•  Skêr aktiwiteite en inkleur
•  Inryg van krale / wasgoedpennetjies vasknyp
•  Kleispel / veters bind
MOTORIESE BEPLANNING (dit is die sistematiese uitvoering van nie-gewoontevormende verbale opdragte of take).

Swak motoriese beplanning kan swak werkspoed en lompheid tot gevolg hê en kan daartoe lei dat die leerder langer neem om nuwe vaardighede aan te leer.
________________________________________
SPRAAK- EN TAALONTWIKKELING

Verbale taalontwikkeling begin op ‘n vroeë ouderdom, voor lees en skryf. Die jong kind dink in taal en druk sy gedagtes in taal uit. Dit is belangrik in sosiale verhoudings, sowel as in akademiese prestasies en maak ook deel uit van kognitiewe ontwikkeling.
Voorbeelde van aktiwiteite:
•  Oorvertel van stories / eie ondervindings
•  Ontwikkeling van ‘n woordeskat met behulp van uitstappies, gevolg deur toepaslike klasbesprekings
•  Bespreking van wêreldgebeure
•  Liedjies en rympies
•  Die korrekte gebruik van verbale vermoë in verskillende situasies, bv. om ‘n telefoon korrek te beantwoord of
   ‘n boodskap noukeurig oor te dra.

Graad R-leerlinge moet effektief kan kommunikeer deur taal, kuns, beweging, musiek en dramatisering van fantasie-ervarings.
________________________________________
EMOSIONELE EN SOSIALE ONTWIKKELING

Positiewe selfbeeldontwikkeling
Hantering van emosies
Empatie met ander
Toepaslike sosiale interaksie

Graad R leerlinge moet ‘n duidelike gedragskode aangeleer word en het geleenthede nodig om suiwer waardes en houdings en ‘n sterk morele kode te ontwikkel om verhoudings in die gesin, familie en gemeenskap te bevorder. Hulle het ‘n verskeidenheid sosiale ervarings en geleenthede nodig om te leer om effektief in groepe saam te werk.
Leerlinge wat emosioneel en sosiaal nog onryp is, vind dit moeilik om in die klassituasie aan te pas en aktief deel te neem. Hulle sukkel om hulle emosies te hanteer, is dikwels bakleierig, onwillig om nuwe dinge aan te pak en in groepe te werk, en onttrek soms. Om selfvertroue te ontwikkel en effektief te kan leer, het hulle ‘n veilige, leerlinggesentreerde en stimulerende omgewing nodig waar hulle uitgedaag word om te leer.
Voorbeelde van aktiwiteite:
•  Wees ‘n voorbeeld vir die kind deur te wys dat jy ander se gevoelens, geloof en kultuur respekteer.
•  Beklemtoon die kind se positiewe eienskappe en help hom om aggressie en negatiewe gevoelens te verwerk en selfvertroue te ontwikkel.
•  Dus: laat die kind besef dat, hoewel jy sy verkeerde optrede / gedrag nie aanvaar nie, jy hom nog steeds as mens aanvaar.
•  Moedig groepspel en deelname daaraan aan.
________________________________________

KOGNITIEWE ONTWIKKELING – probleemoplossingsvaardighede

Kreatiwiteit
Kritiese denke

(Kognitiewe vaardighede is denkvaardighede wat ‘n mens help om doeltreffend te leer).

Probleemoplossingsvaardighede: Lei die kind om probleme te identifiseer en ‘n oplossing daarvoor te vind deur kreatiewe en kritiese denke. Graad R opvoeders bied uitdagings aan hulle leerlinge om hulle te motiveer om hulle volle potensiaal te bereik sodat hulle in kritiese en kreatiewe denkers en probleemoplossers kan ontwikkel.
________________________________________
PERSEPTUELE ONTWIKKELING (persepsie is die akkurate waarneming, organisasie en interpretasie van inligting wat vanaf die sintuie na die brein gestuur word).

Die stimulasie van visuele en ouditiewe perseptuele vaardighede is belangrik by die voorskoolse kind omdat hierdie vaardighede voorvereistes is vir effektiewe leer.
________________________________________
VISUELE PERSEPSIE (die akkurate waarneming, organisasie en interpretasie van inligting wat vanaf die oë na die brein gestuur word)
•  Liggaamsbeeld (die bewustheid en die ervaring wat ‘n mens van sy eie liggaam het)

Voorbeelde van aktiwiteite:
•  Instruksies, bv. raak met jou hand aan jou knie, ens.
•  Identifiseer liggaamsdele aan ‘n pop
•  Trek hande af op papier en knip dit uit
•  Legkaarte van liggaam (kinders kan self een maak deur ‘n prent uit te knip)
•  Visuele diskriminasie (die vermoë om ooreenkomste en verskille waar te neem)

Voorbeelde van aktiwiteite:
•  Ou tydskrif – kind moet bv. al die s’e en r’e omkring
•  Bingo / Lotto speletjies (soek sy maat)
•  Visuele geheue (die vermoë om stimuli, deur die oë waargeneem, te kan onthou)

Voorbeelde van aktiwiteite:
•  Plaas ongeveer 6 voorwerpe op ‘n skinkbord – kind kyk ongeveer 3 sekondes – bedek – kind moet opnoem
&bsp     wat hy gesien het / neem 1 voorwerp weg – kind moet sê wat verwyder is
•  Flits prent – kind moet vertel wat hy gesien het
•  Audibloks – visuele kaarte
•  Visuele vormkonstantheid (die vermoë om die konstantheid van vorms waar te neem, ongeag hul grootte, kleur, oriëntasie in die ruimte, ens.)

Voorbeelde van aktiwiteite:
•  Vormspeletjies, bv. vormbord / lotto
•  Uitsoek van dieselfde vorms en benoeming daarvan
•  Assosiasie van vorms met voorwerpe, bv. ? (horlosie); ? vuurhoutjiedosie
•  Posisie in die ruimte (die persepsie van die verhouding van ‘n voorwerp tot die waarnemer)

Voorbeelde van aktiwiteite:
•  Rigtingspeletjies, bv. wie staan voor / agter / links / regs van jou?
•  Na-pak van patrone met blokkies of pennetjies
•  Voorgrond-/agtergrondpersepsie (die vermoë om op relevante visuele inligting te fokus en dit van ander minder belangrike inligting te onderskei)

Voorbeelde van aktiwiteite:
•  Soek spesifieke voorwerpe in ‘n besige prent
•  Soek spesifieke voorwerpe in die omgewing, bv. palmboom
•  Omlyn voorwerpe wat mekaar oorvleuel
•  Legkaarte
•  Visuele sluiting (die vermoë om inligting aan te vul en te voltooi wanneer sekere gedeeltes ontbreek)

Voorbeelde van aktiwiteite:
•  Kind moet onvoltooide tekening voltooi
•  Visuele analise en sintese (die vermoë om ‘n prent of voorwerp as ‘n geheel waar te neem, dit op te breek in dele en weer sinvol saam te voeg)

Voorbeelde van aktiwiteite:
•  Legkaarte
•  Dot-to-dot (na-teken van kolpatroon)
•  Na-pak van patrone (boublokke)

Leerlinge met visuele perseptuele agterstande ondervind probleme in alle aspekte van leer (bv. lees, skryf, Wiskunde), aangesien bogenoemde aspekte die grondslag vorm vir skolastiese vaardighede.
________________________________________
OUDITIEWE PERSEPSIE (die akkurate waarneming, organisasie en interpretasie van inligting wat vanaf die ore na die brein gestuur word)
•  Ouditiewe geheue (die vermoë om stimuli, deur die ore waargeneem, te kan onthou)

Voorbeelde van aktiwiteite:
•  Gee verskillende opdragte, bv. raak met jou hand aan jou kop en spring twee keer in die lug, ens.
•  Lees kort storie en vra vrae wat kind moet beantwoord
•  Oorvertel van stories in eie woorde
•  Pak gekleurde blokkies in volgorde n.a.v. verbale instruksies
•  Aanleer van rympies en liedjies
•  Sê ‘n nommer of letters en laat die kind dit herhaal
•  Ouditiewe diskriminasie (die vermoë om ooreenkomste en verskille in klanke te hoor)

Voorbeelde van aktiwiteite:
•  Klap of tik ‘n ritmiese patroon en kind moet dit naboots, bv. lank-kort-kort-lank
•  Laat kind verskillende geluide identifiseer m.b.v. ‘n bandopname van geluide
•  Vra kind met watter klank sy naam begin
•  Sê eenvoudige woord, bv. son. Vra watter klank het hy eerste / laaste / in die middel gehoor
•  Vra kind wat hy kan sien wat bv. met ‘n s-klank begin
•  Speel “telefoontjie” : kinders sit in ‘n ry, die eerste een fluister ‘n woord in sy maatjie se oor; dit word op
      fluistertoon van die een na die ander aangestuur. Die laaste een sê hardop wat hy gehoor het.
•  Ouditiewe analise en sintese (die vermoë om woorde in klanke op te breek en weer saam te voeg)

Voorbeelde van aktiwiteite:
•  Klank ‘n woord, bv. k-a-t; die kind moet sê wat hy gehoor het
•  Sê ‘n woord, bv. son; die kind moet die woord klank.
•  Klap die woord of jou naam ritmies
________________________________________
DOMINANSIE (die voorkeur wat ‘n persoon aan die gebruik van een bepaalde voet / oog / hand / oor gee. Dit is ‘n rypwordingsproses wat op ongeveer 6-jarige ouderdom voltooi word).

Voorbeelde van aktiwiteite:
•  Moedig die kind aan om sy dominante hand as die leidende hand in aktiwiteite te gebruik
•  Moedig oorkruisoefeninge aan, bv. raak met regterelmboog aan linkerknie, en andersom. Doen dit ritmies saam met musiek.
•  Speel rigtingspeletjies.

Leerlinge ruil dikwels hulle hande om omdat hulle nie die middellyn van die liggaam kan kruis nie. Probleme met middellynkruising lei tot gedurige herposisionering van die liggaam, wat weer konsentrasie en werkspoed nadelig beïnvloed
en ook tot moegheid lei.
________________________________________

 

SPESIFIEKE TOEPASSING IN LEERAREAS
•  Geletterdheid
Voorbereidende lees (klankprogram)
Voorbereidende skrif (skrifpatrone en letterformasie)
Progressie van bo na onder
Progressie van links na regs

Voorbeelde van aktiwiteite:
•  Dramatisering van stories / daaglikse aktiwiteite
•  Vertel eenvoudige stories m.b.v. prentjies
•  Kinders moet prente van storie in die korrekte volgorde pak en die storie na aanleiding daarvan vertel
•  Fynkoördinasie-aktiwiteite
•  Wiskunde

Voorbeelde van aktiwiteite:
•  Telaktiwiteite
•  Herken, beskryf en weergee van syfers 1 tot 9
•  Vergelyking en rangskikking van getalle
•  Gebruik van terme soos meer, minder, ligter, swaarder, korter en langer
•  Probleemoplossing, bv. meer / minder / ewe veel
•  Maak ‘n getal 1 meer, bv. 6 7
•  Aantel, bv. eerste kind tel tot 3; tweede kind tel verder tot 6; ens.
•  Sorteer voorwerpe volgens verskillende eienskappe (bv. al die rooies).
•  Lewensvaardigheid

Persoonlike ontwikkeling
Emosionele en sosiale ontwikkeling
Fisiese ontwikkeling

Leerlinge wys dat hulle dit wat hulle geleer het, in verskillende situasies in die samelewing kan toepas. Help met
uitdagings wat die lewe bied sodat hulle ‘n aktiewe en produktiewe rol in die samelewing kan speel. Deur die bespreking
van situasies word probleemoplossingsvaardighede, logiese denke en redenering, asook kritiese en kreatiewe denke
ontwikkel.

 

 

 

 

Madeliefie dag 2014 Skattejag
Madeliefie dag 2014 Skattejag. Die kleuters het dit so baie geniet om hulle skatte te gaan jag.
Madeliefie dag 2014. Hulle so bly hulle het hulle skatte gekry.
Madeliefie dag 2014. Almal het hoog en laag gejag vir hulle skatte.
Madeliefie dag 2014. Almal soek tot hulle al hulle skatte vind.
Madeliefie dag 2014. Almal soek tot hulle al hulle skatte vind.
Madeliefie dag 2014. Blaas almal babbels na die groot skatte jag.
Madeliefie dag 2014. Blaas almal babbels na die groot skatte jag.
Madeliefie dag 2014. Blaas almal babbels na die groot skatte jag.
Bak en brou is kookwaterpret Kleuters van Akademie Reformia se Kleinbegin het gebak en brou by die skool.2014
Joané Gouws, van die Pikkewynklas, steek die stokkie deur haar piesang om 'n vrugtesosatie te maak by Akademie Reformia se Kleinbegin bak en broudag.2014
Enriko Enslin smul aan die vrugtestokkie. Die Pikkewynklas van Akademie Reformia se Kleinbegin het van gesonde kos geleer.2014
Kleinbegin 2014 het hulle geleer van gesond eet en elke kleuter in die Muiseklas en Pikkewynklas het die geleentheid gehad om ‘n vrugtesosatie te maak.
Om 'n druiwekorrel op 'n stokkie te sit is nie maklik nie. Stefan Nel van die Muiseklas maak 'n vrugtestokkie vol vrugte. Kleinbegin het 'n bak en broudag by die skool gehou. 2014
Melandi Gouws, Muisklas, wys haar vrugtesosatie tydens Kleinbegin se bak en brou 2014
Vrugte is gesond en ons maak vrugtestokkies by Kleinbegin met hulle bak en brou dag 2014
Vrugte is gesond en ons maak vrugtestokkies by Kleinbegin met hulle bak en brou dag 2014
Daantjie Kat Kom leer ons meer oor verkeersreëls en padveiligheid.
Daantjie Kat Kom leer ons meer oor verkeersreëls en padveiligheid.